Connection has lost...
Instellingen: gesproken tekst language

Consulent discriminatiezaken (v/m/x, 16 uur per week)

Art.1 Midden Nederland is een stichting die zich inzet voor gelijke behandeling. In het licht van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen voeren wij deels een wettelijke taak uit. Alle inwoners die woonachtig zijn, of alle bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in één van de gemeenten van de provincie Utrecht, kunnen bij ons informatie inwinnen, een melding maken over discriminatie of een training aanvragen over de thematiek discriminatie en (on)gelijke behandeling. Daarnaast geven wij beleidsadviezen aan overheden.
 
Functiedoel:
Het juridisch ondersteunen van melders die discriminatie en of ongelijke behandeling ervaren. In de geest van Artikel 1 van de Grondwet en de daaruit voortvloeiende gelijkebehandelingswetgeving. Je gaat te werk vanuit een juridisch kader met een sociaal aspect.

Kwalificaties
 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een (sociaal-)juridische achtergrond.
 • Actuele wetskennis en deze kunnen toepassen is een vereiste.
 • kennis van internationale en nationale gelijkebehandelingswetgeving is een pré.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een pré.
 • Kennis van de sociale kaart, (overheids-)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen.
Een doorsnee werkdag
Als consulent discriminatiezaken ontvang je discriminatiemeldingen. Allereerst bied je een luisterend oor aan. Op grond van de feiten ga je beoordelen of iets onder wettelijke discriminatie valt. Vervolgens ga je samen met de melder kijken naar diens behoefte. Dit kan het geven van een (juridisch) advies/informatie zijn of het starten van een klacht- of bemiddelingsprocedure. Andere werkzaamheden zijn het vertegenwoordigen van een melder bij College voor de Rechten van de Mens of het uitvoeren van een (inter)actieve rol bij een aangifte van een melder.

Organisatorische positie
De consulent discriminatiezaken ressorteert hiërarchisch onder de directeur.

Werkzaamheden & Resultaatgebieden:
Informatie en advies geven:
 • Geeft advies en informatie aan individuen en groepen over (juridische) vraagstukken die betrekking hebben op gelijke behandeling.
 • Stelt informatie en documentatiemateriaal beschikbaar aan individuen, groepen, overheid en instellingen.
 • Staat individuen en groepen te woord op informatiemarkten en bijeenkomsten.
 • Doet aan deskundigheidsbevordering door middel van zelfstudie, intervisie en het volgen van cursussen.
 • Signaleert actuele ontwikkelingen in eigen vakgebied, zowel theoretisch als praktisch.
Belangen behartigen:
 • Komt op voor de belangen van individuen of groepen bij overheden, instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
 • Verleent hulp aan individuen of groepen.
 • Verricht intermediaire diensten, zoals pleitnotities schrijven en het bemiddelen in conflicten.
 • Verleent concrete diensten, zoals het begeleiden van de cliënt naar instanties en brieven schrijven namens de cliënt.
 • Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden ten behoeve van registratie en dossierbeheer.
Netwerken:
 • Ondersteunt bij het oprichten en in stand houden van overlegnetwerken, neemt deel aan bijeenkomsten ten behoeve van verbetering van de klachtbehandeling.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk ten behoeve van de klachtbehandeling.
Dienstverlening ontwikkelen:
 • Vertaalt individuele klachten en problemen naar structurele knelpunten in de maatschappelijke positie van de doelgroep en ondersteunt de directeur bij het formuleren van beleidsadviezen richting overheid, instellingen en bedrijfsleven.
Dienstverlening optimaliseren:
 • Draagt zorg voor eigen deskundigheidsbevordering.
 • Neemt deel aan werkoverleg.
 • Biedt ondersteuning aan stagiaires.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het organisatiebeleid.
 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving.
Registratie:
 • Klachtbehandeling vindt plaats volgens het landelijk vastgesteld Protocol Klachtbehandeling.
 • Registratie vindt plaats conform de landelijke richtlijnen behorend bij het registratieprogramma.
 • Betrokkene houdt zich aan de voorschriften zoals vermeldt in de privacy-overeenkomst.

Aanstellingsomvang : 16 uur per week, verdeling in overleg
Start van aanstelling : zo snel als mogelijk
Duur van de aanstelling : 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
CAO Sociaal Werk : schaal 8
 
Solliciteren
Sluitingsdatum voor het inzenden van sollicitaties is vrijdag 27 mei 2022. 
U kunt uw motivatiemail en cv sturen naar info@art1mn.nl onder vermelding ‘sollicitatie Consulent Discriminatiezaken’  

De gesprekken zullen ongeveer twee weken na de sluitingsdatum plaatsvinden
De geselecteerde kandidaten krijgen voor het gesprek een casus die ze moeten uitwerken. 
Voor de functie wordt naar een VOG-verklaring gevraagd.

Vragen of benieuwd naar een uitgebreider competentie profiel? 
Stuur uw vraag naar info@art1mn.nl en een medewerker van de afdeling komt z.s.m. bij u terug.