Onafhankelijk expertise- en adviescentrum gelijke behandeling & bestrijding Discriminatie Provincie Utrecht

Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is het onafhankelijke expertise en adviescentrum voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie & uitsluiting voor inwoners van alle gemeenten van de provincie Utrecht. We ondersteunen zowel inwoners als vertegenwoordigers van provincie, gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij het bestrijden van discriminatie en uitsluiting.

Wij ondersteunen burgers die discriminatie of ongelijke behandeling ervaren en geven gemeentes, provincie en organisaties gevraagd en ongevraagd advies over gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie. Via verschillende programma’s werken wij aan een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig en met respect wordt behandeld. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is daarbij leidraad en uitgangspunt.

Missie & Visie Art.1 Midden Nederland

Art.1 MN wijdt zich aan de preventie en bestrijding van discriminatie en aan de onderliggende maatschappelijke processen. We erkennen ongelijke behandeling als een structureel maatschappelijk fenomeen, niet slechts als een incidenteel of individueel probleem. Onze activiteiten streven naar het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en waar men zichzelf kan zijn, ongeacht ras, geslacht, geloof, seksuele gerichtheid of andere gronden.

We bieden een toevluchtsoord voor burgers die discriminatie ervaren en zorgen dat iedereen ons weet te vinden. We verhogen de bewustwording bij zowel daders als slachtoffers van discriminatie over de impact en gevolgen van hun acties. Ons doel is dat burgers en instanties discriminatie herkennen en het belang inzien van actie hiertegen. We voorzien hen van de middelen om vooroordelen en ongelijke behandeling te voorkomen en te bestrijden, werkend in nauwe samenwerking met relevante partners.

Kernwaarden

  1. Gelijkwaardigheid: We benaderen collega’s, cliënten en partners vanuit gelijkwaardigheid, creëren een werk- en samenwerkingsomgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen.
  2. Onafhankelijkheid: Wij staan open voor iedereen die discriminatie heeft ervaren. We stimuleren dialoog tussen verschillende groepen voor een beter wederzijds begrip.
  3. Transparantie: Onze dienstverlening en bedrijfsvoering zijn transparant. Afspraken met cliënten en partners worden zorgvuldig gemaakt en nagekomen, in overeenstemming met de Governance Code Welzijn.
  4. Kwaliteitsgericht: We streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering en monitoring. Onze medewerkers zorgen dat hun expertise actueel en op niveau blijft.
  5. Klantvriendelijk en vraaggericht: We proberen de behoeften van cliënten, groepen en overheden te begrijpen en hieraan te voldoen. Dit geldt voor zowel onze klachtbehandeling als preventieve activiteiten. We wachten niet passief af, maar signaleren actief maatschappelijke problemen, incidenten en discriminatoire trends om deze proactief aan te pakken.

Bestuur

Jarrel Beets, voorzitter
Ans van Hoof, secretaris
Caroline Vanan, lid
Godwin Acheampong, lid
Heleen van Duursen, lid
Nima Farah, lid
Akhiel Mahabier, lid
Joep Pattijn, lid

Het bestuur is bereikbaar via het emailadres bestuur@art1mn.nl

De bestuursleden van Art.1 MN ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen bovenmatig vacatiegeld.

Art.1 Midden Nederland is door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Art.1 MN geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Voor de donateurs brengt dit ook fiscale voordelen met zich mee. Giften die via Art.1 MN worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Reken met de Schenkcalculator uit hoeveel procent u kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Voor belastingtechnische vragen over uw donaties kunt u kijken op de website van de Belastingdienst of bellen met de Belastingtelefoon: 0800-05 43 (gratis).

Ons fiscaal nummer is 007091631. Donaties kunt u overmaken op NL76RABO0394691881 t.n.v. Art.1 Midden Nederland, Utrecht.

Contactinformatie

Kantoor
Telefoonnr: 030 – 232 86 66
Algemeen emailadres: info@art1mn.nl

Discriminatiezaken: utrecht@discriminatie.nl

Opleidingen & Trainingen:
educatie@art1mn.nl

Marketing & Communicatie:
communicatie@art1mn.nl